ЗДТГ КОМПЬЮТЕР ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ ХУДАЛДАН АВАХ ТЕНДЕР

Сайхан сумын 2016 оны мод бэлтгэлийн ажлыг 2016-12-31-ний өдрөөр дуусгавар болгосон. 2017 оны мод бэлтгэлийг ИТХурлаар модны хуваарь батлагдсаны дараа хэрэглээний болон түлшний мод олгоно.

Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ 2017 оны 1-р сарын 1 өдрөөс 240000 төгрөг болсонтой холбогдуулан малчин, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч иргэд, ажилгүй иргэдийн Эрүүл мэндийн даатгал жилийн 57600 төгрөг, Сайн дурын даатгалын шимтгэлийн доод хэмжээ нь 28800 төгрөг болж өөрчилөгдлөө. НДБайцаагч Б.Энхтөр

..бусад

ҮЛИЙН ЦАГААН ОГОТНО УСТГАХ АЖИЛ ХИЙГДЛЭЭ

Сайхан сумын Хульж багийн 3000 га талбайд бэлчээрийн хортон мэргэч үлийн цагаан оготно устгах ажлыг энгийн механик аргаар устгах ажилд тус багийн 45 иргэн оролцлоо. Оготно устгалын санхүүжилт 4337240 төгрөгийг аймгийн ХХААГ-аас шийдвэрлэж өгсөн. Иргэдэд үлийн үүрийг цоолж цуглуулсан өвсийг ухаж, ус цутгаж ажиллаа. Идэвхитэй оролцсон багийн иргэддээ талархалаа илэрхийлье.

Сумын тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

Үр дүн

© 2015, Булган аймгийн Сайхан сумын ЗДТГ.