ЗДТГ КОМПЬЮТЕР ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ ХУДАЛДАН АВАХ ТЕНДЕР

Сайхан сумын 2016 оны мод бэлтгэлийн ажлыг 2016-12-31-ний өдрөөр дуусгавар болгосон. 2017 оны мод бэлтгэлийг ИТХурлаар модны хуваарь батлагдсаны дараа хэрэглээний болон түлшний мод олгоно.

Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ 2017 оны 1-р сарын 1 өдрөөс 240000 төгрөг болсонтой холбогдуулан малчин, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч иргэд, ажилгүй иргэдийн Эрүүл мэндийн даатгал жилийн 57600 төгрөг, Сайн дурын даатгалын шимтгэлийн доод хэмжээ нь 28800 төгрөг болж өөрчилөгдлөө. НДБайцаагч Б.Энхтөр

..бусад

2017 оны үр дүнгийн гэрээ байгууллаа.

       Сумын Засаг дарга Д.Дорждагва багийн Засаг дарга нар болон байгууллагын дарга эрхлэгч нартай бүтээлч даалгавар, 2017 оны үр дүнгийн гэрээ, хариуцлагын гэрээг байгууллаа.
Энэ жил шинээр хариуцлагын гэрээг нэмэлтээр 18 заалттайгаар оруулсан. Мөн бүтээлч даалгаврыг аймгийн Засаг даргын "Хөгжлийн хөтөч" үйл ажиллагааны хөтөлбөр, сумын Засаг даргын "Сумандаа Сайхан амьдарья" хөтөлбөрүүдийн хүрээнд хийж хэрэгжүүлэх ажлыг 6-8 заалттайгаар тусгасан. 

 

  • 2017 оны үр дүнгийн гэрээ

Сумын тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

Үр дүн

© 2015, Булган аймгийн Сайхан сумын ЗДТГ.