ЗДТГ КОМПЬЮТЕР ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ ХУДАЛДАН АВАХ ТЕНДЕР

Сайхан сумын 2016 оны мод бэлтгэлийн ажлыг 2016-12-31-ний өдрөөр дуусгавар болгосон. 2017 оны мод бэлтгэлийг ИТХурлаар модны хуваарь батлагдсаны дараа хэрэглээний болон түлшний мод олгоно.

Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ 2017 оны 1-р сарын 1 өдрөөс 240000 төгрөг болсонтой холбогдуулан малчин, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч иргэд, ажилгүй иргэдийн Эрүүл мэндийн даатгал жилийн 57600 төгрөг, Сайн дурын даатгалын шимтгэлийн доод хэмжээ нь 28800 төгрөг болж өөрчилөгдлөө. НДБайцаагч Б.Энхтөр

..бусад

Төрийн жинхэнэ албан хаагчдын нэгдсэн зөвлөгөөн зохион байгуулагдана.

Манай аймагт “Төрийн жинхэнэ албан хаагчдын нэгдсэн зөвлөгөөн”-ийг нэгдүгээр сарын 20, 21-ний өдрүүдэд зохион байгуулах гэж байна. Төрийн албаны уламжлал, шинэчлэлийг хөгжүүлэн, төрийн залгамж холбоог бэхжүүлэхэд тус зөвлөгөөний зорилго оршиж байгаа.
Төрийн захиргааны байгууллагын 250 төрийн албан хаагч зөвлөгөөнд хамрагдах бөгөөд бэлтгэл ажлыг аймгийн Засаг даргын Тамгын газраас зохион байгуулан ажиллаж байна. Тус зөвлөгөөний үеэр “Төрийн албаны өнөөгийн байдал, цаашид авах арга хэмжээ”, “Төрийн албаны уламжлал, шинэчлэл”, “Төрийн албаны шинэтгэл миний оролцоо”, “Төрийн захиргааны албан хаагчдын ёс зүй” сэдвүүдээр аймгийн ЗДТГ, ИТХ-аас илтгэл тавина.
“Төрийн жинхэнэ албан хаагчдын нэгдсэн зөвлөгөөн”-өөс Төрийн жинхэнэ албан хаагчдад ажиллах урам зориг нэмнэ, Төрийн жинхэнэ албан хаагчдын мэргэжлийн ур чадварыг өсгөнө, Төрийн жинхэнэ албан хаагчдыг шаардлагатай мэдээ, мэдээллээр хангана, Төрийн жинхэнэ албан хаагчдын хариуцлагыг дээшлүүлнэ хэмээн үзэж байна.

    Сумын тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

    Үр дүн

    © 2015, Булган аймгийн Сайхан сумын ЗДТГ.