ЗДТГ КОМПЬЮТЕР ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ ХУДАЛДАН АВАХ ТЕНДЕР

Сайхан сумын 2016 оны мод бэлтгэлийн ажлыг 2016-12-31-ний өдрөөр дуусгавар болгосон. 2017 оны мод бэлтгэлийг ИТХурлаар модны хуваарь батлагдсаны дараа хэрэглээний болон түлшний мод олгоно.

Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ 2017 оны 1-р сарын 1 өдрөөс 240000 төгрөг болсонтой холбогдуулан малчин, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч иргэд, ажилгүй иргэдийн Эрүүл мэндийн даатгал жилийн 57600 төгрөг, Сайн дурын даатгалын шимтгэлийн доод хэмжээ нь 28800 төгрөг болж өөрчилөгдлөө. НДБайцаагч Б.Энхтөр

..бусад

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ ХУУЛИЙН СУРГАЛТЫГ БҮХ ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧДАД ХИЙЛЭЭ. 2019.11.15

Төрийн албан хаагчдын ээлжит хурал болж ЗДТГ-ын дарга С.Лувсанцоодол Төрийн албан хаагчийн ёс зүй, хариуцлага сэдвээр, НЗАХМэргэжилтэн Н.Юмчинрагчаа Төрийн Албаны шинэчлэл, Төрийн албаны хуулийг даган гарсан журмууд, Өргөдөл гомдол хүлээн авах,тайлагнах хэлбэр сэдвүүдээр сургалт хийлээ.

    Сумын тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

    Үр дүн

    © 2015, Булган аймгийн Сайхан сумын ЗДТГ.