ЗДТГ КОМПЬЮТЕР ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ ХУДАЛДАН АВАХ ТЕНДЕР

Сайхан сумын 2016 оны мод бэлтгэлийн ажлыг 2016-12-31-ний өдрөөр дуусгавар болгосон. 2017 оны мод бэлтгэлийг ИТХурлаар модны хуваарь батлагдсаны дараа хэрэглээний болон түлшний мод олгоно.

Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ 2017 оны 1-р сарын 1 өдрөөс 240000 төгрөг болсонтой холбогдуулан малчин, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч иргэд, ажилгүй иргэдийн Эрүүл мэндийн даатгал жилийн 57600 төгрөг, Сайн дурын даатгалын шимтгэлийн доод хэмжээ нь 28800 төгрөг болж өөрчилөгдлөө. НДБайцаагч Б.Энхтөр

ЗДТГ-ын зорилго

2015-09-21 16:03:12

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО:  Засгийн газрын бодлого шийдвэр, “Хөгжлийн хөтөч” аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, “Сумандаа сайхан амтдаръя” сумын Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн  заалт бүрийн хэрэгжилтийг хангаж, төсвийн болон шилэн дансны тухай хууль, ОУНББ-ын  стандартын  дагуу  төсөв санхүүг оновчтой зарцуулж, төрийн үйлчилгээг иргэн, айл өрхөд хүрч үйлчилсэн, чанарын удирдлагын тогтолцоо ISO-9001 стандарт болон байгууллагын удирдлагын цогц системыг бүрэн нэвтрүүлсэн ил тод нээлттэй, шуурхай хариуцлагатай, зөв боловсон харьцаатай угтах үйлчилгээ нь хэвшил болсон, албан хаагчид нь ажлын үзүүлэлтээрээ аймагтаа эхний байруудыг эзэлсэн байгууллагын соёл, багаар ажиллах чадвар төгөлдөржсөн тэргүүний хамт олон болох эрхэм зорилтыг  2017 онд дэвшүүлж байна.

    Сумын тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

    Үр дүн

    © 2015, Булган аймгийн Сайхан сумын ЗДТГ.